Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
17/09/2017 02:43 pm

Shop update~

akibananya: (Default)
[personal profile] akibananya posting in [community profile] akibananyascans
New ~Vkusno~ Kuji goods over at the shop! http://akibananya.tictail.com
Tags:

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags