Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve
Hôm nay tình cờ thấy có người dùng dreamwidth mà giống hệt livejournal nên tò mò tìm hiểu. Nói một cách đơn giản thì dreamwidth là livejournal không có quảng cáo, cũng được.

Layout còn ít, ít hơn livejournal nhiều, có lẽ tại không nhiều người dùng bằng.

Cứ dùng thử xem sao.
Tags:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags