Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve

Happy birthday, Cho Kyuhyun – Evil beautiful queen maknae of Super Junior!Thêm tuổi mới, bớt bụng bia ha :”> Không mong gì cậu sẽ bớt chọc phá các hyung nên cứ làm tới đi :”> Thằng game thủ mặt rỗ bụng bia thế này, chỉ còn cái họng làm vốn thôi. Tôi thích giọng của cậu nhất trong SuJu. Lo mà giữ cái họng đi, phải biết tự chăm sóc bản thân mình, đừng hút thuốc lá sẽ hỏng giọng, tập thể dục, vận động tăng sức đề kháng… Năm mới, nhiều sức khỏe và may mắn *xoa đầu*

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags