Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve

Happy birthday, Kim Jaejoong – Boo Man of Dong Bang Shin Ki!

Chúc mừng sinh nhật, Jaejoong. Đã chính thức 26 tuổi rồi đấy (em thích tính theo tuổi Tây, cho trẻ :D). Có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Anh đã thoát khỏi hoàn toàn hình tượng khi còn ở đội hình 5 người, anh bây giờ, đàn ông hơn, dáng vẻ khỏe khoắn hơn, và cũng tự do nhiều hơn. Em vẫn thích giọng hát của anh nhất trong 5 người, chất giọng nghe êm tai, mang lại cảm giác dễ chịu. Jaejoong, em rất thích khuôn mặt tươi cười dễ chịu của anh, rất sáng. Đừng cứ cắm đầu cắm cổ làm việc đến kiệt sức, hưởng thụ, nghỉ ngơi được bao nhiêu thì cứ làm đi. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật thứ 26, cục bông :x

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags