Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve

Happy birthday, Kim Youngwoon – Manly Raccoon of Super Junior!

Chúc mừng sinh nhật :D Anh vẫn khỏe chứ? Qua một số ảnh, em thấy anh bếu ra :D Anh cũng mất hoàn toàn chất nghệ sĩ khi ở trên stage. Anh giờ đây là một người đàn ông với gương mặt hiền lành, đáng tin cậy. Có nhiều chuyện xảy ra, em có muốn quản cũng không được. Anh về sớm nhé :D

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags