Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve

Happy birthday, Lee Sungmin – Sweet Pumpkin of Super Junior!Mừng sinh nhật Mẫn bếu xD~~~ 26 rồi mà chẳng thấy già đi tí nào, vẫn như đứa trẻ 6 tuổi *xoa đầu* Có vẻ như dễ thương là bản chất rồi, nên dù có (cố) man thì cũng vẫn phảng phất né dễ thương hoặc vô thức làm aegyo. Cái này là bản chất *cười gian* Mà cái ảnh tweet sau khi bị lũ nặc nô ấy ụp bánh kem lên người thật xấu đó =)) Ừ, già rồi đó nha, đứng cưa sừng làm nghé nữa nha xD

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags