Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
[personal profile] hakuru_eve


Đã bao lâu kể từ khi ngả ra hai hướng? Tôi không nhớ. Những gì tôi biết chỉ là tôi không phải fan của các cậu, không đủ sức làm fan của các cậu hay của Super Junior. Tôi, chỉ là, thiên vị các cậu rất rất nhiều mà thôi. Các cậu, đối với tôi, có vị trí nhất định, không thay thế được. Tôi chỉ biết là, tôi vẫn muốn các cậu cùng đứng trên một sân khấu, hát cùng nhau, và ở dưới là biển đỏ rực rỡ. Tôi chỉ biết thế mà thôi.

Happy 8th Anniversary, 東方神起!

26/12/2003 – 26/12/2011

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags