Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)

03/09/2030

hakuru_eve: (pic#)


by [livejournal.com profile] ang3lness

This is a friends only journal.

If you want to be added, please tell me why you want to add me.

Tags:

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags