Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)

January 2009

January 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

1

18

1

19 20

1

21 22 23 24
25 26

1

27

1

28 29 30 31

February 2009

February 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4

1

5 6 7
8 9 10 11 12

1

13 14
15 16 17 18

1

19 20 21

1

22 23 24 25 26 27

1

28

April 2009

April 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4
5 6

1

7 8 9 10

1

11
12 13 14 15

1

16

1

17 18
19 20 21 22 23 24

2

25
26 27 28 29

1

30  

May 2009

May 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2

1

3 4 5

1

6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18

1

19 20 21 22 23

1

24 25 26 27

1

28 29 30
31  

June 2009

June 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5

1

6
7 8 9

1

10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

July 2009

July 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1

1

2 3 4
5 6 7 8 9 10

1

11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

1

25
26 27 28 29

1

30 31  

August 2009

August 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21

1

22
23 24

1

25 26 27 28

1

29
30 31  

September 2009

September 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2

1

3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

October 2009

October 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

1

16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November 2009

November 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6

1

7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

December 2009

December 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15

1

16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags